Hljóðvarp & sjónvarp

Hljóðvarp & sjónvarp

Til þess að reka útvarpsstöð eða sjónvarpsstöð — hvort heldur er tímabundið eða að staðaldri — þarf að fá leyfi ýmissa aðila, m.a. STEFs til tónflutnings.

Ef um skammtímaútvarp er að ræða, þá innheimtir STEF að jafnaði einnig gjöld fyrir SFH (Samband flytjenda og hljómplötuútgefenda). Er SFH-hlutinn 60% af gjaldi STEFs og leggst ofan á það. Leyfi STEFs, ásamt öðrum gögnum, þarf að leggja fyrir Útvarpsréttarnefnd, sem veitir útvarpsleyfið.

Gjaldskrá fyrir svæðisbundnar útvarpsstöðvar og sjónvarpsstöðvar er miðuð við árlegan senditíma, en það er heildarútsendingartími stöðvar, en ekki aðeins sá tími sem tónlist er send út á stöðinni. Þá er gjald fyrir stöð sem aðeins nær til dreifbýlis helmingi lægra en gjald fyrir útvarp sem nær til Reykjavíkur eða annars þéttbýlis.

Sérstakur taxti er í gildi fyrir skammtímaútvarp. Skammtímaútvarp telst það vera, þegar útvarpað er skemur en einn mánuð. Sé útvarpað lengur en einn mánuð, þá er miðað við útsendingartíma.

Gjald vegna skammtímaútvarps þarf að greiða fyrirfram, nema viðunandi trygging sé sett. Vegna heilsársútvarps verður að setja tryggingu fyrir minnst þriggja mánaða gjaldi.

Lágmarksverð m.v. útsendingar til alls landsins eru þessi (skv. verðskrá í júlí 2023):
Árgjald sjónvarpsstöðvar:7.451.463 kr.Mánaðargjald:620.955 kr.
Árgjald útvarpsstöðvar:10.613.359 kr.Mánaðargjald:884.447 kr.

Afsláttur er veittur í samræmi við magn tónlistar á stöðinni sbr. eftirfarandi töflu.

Athugið að verð þessi fela EKKI í sér gjald til flytjenda og hljómplötuframleiðenda, sem SFH (Samband flytjenda og hljómplötuframleiðanda) innheimtir sérstaklega.

LágmarksverðTónlist allt að:Afsláttur: 
Árgjald Klst./dag: Upphæð:Gjaldlækkun:
7.451.463 kr.100%2400 kr.7.451.463 kr.
7.451.463 kr.60%1415%1.117.719 kr.6.333.743 kr.
7.451.463 kr.50%1230%2.235.439 kr.5.216.024 kr.
7.451.463 kr.40%1045%3.353.158 kr.4.098.304 kr.
7.451.463 kr.30%760%4.470.878 kr.2.980.585 kr.
7.451.463 kr.20%575%5.588.597 kr.1.862.866 kr.
7.451.463 kr.10%290%6.706.316 kr.745.146 kr.

Verðskráin hefur að geyma verð, sem höfð eru til viðmiðunar við gerð samninga við útvarpsstöðvar, þ.e. hljóðvarps- og sjónvarpsstöðvar, skv. 1. mgr. 23. gr. höfundalaga nr. 73/1972, aðrar en svæðisbundnar útvarpsstöðvar, þar sem í gildi er sérstök viðmiðunarverðskrá.

Sjónvarpsstöð skal greiða STEFi 1,7% af heildartekjum sínum af sjónvarpsrekstri, að frádregnum virðisaukaskatti, fyrir heimild til þess að flytja á einni sjónvarpsrás tónverk sem njóta verndar samkvæmt höfundalögum. Endurgjald þetta skal þó ekki nema lægri fjárhæð en fram kemur í dálknum um lágmarksverð í verðskrá hér að ofan.

Hljóðvarpsstöð skal greiða STEFi 5 % af heildartekjum sínum af hljóðvarpsrekstri, að frádregnum virðisaukaskatti, fyrir heimild til þess að flytja á einni hljóðvarpsrás tónverk sem njóta verndar samkvæmt höfundalögum. Endurgjald þetta skal þó ekki nema lægri fjárhæð en fram kemur í dálknum um lágmarksverð í verðskrá hér að ofan.

Ofangreindar lágmarksfjárhæðir eru miðaðar við það, að heimild til tónflutnings sé ótakmörkuð allan sólarhringinn. Jafnframt eru þær miðaðar við það að útsending útvarpsstöðvar nái til alls landsins. Ef útsendingarsvæðið er minna, þá skulu fjárhæðirnar lækka í samræmi við verðskrá fyrir svæðisbundnar útvarpsstöðvar. Fjárhæðirnar eru miðaðar við vísitölu neysluverðs í aprílmánuði 2007, 267,1 stig, og breytast árlega í samræmi við breytingar á þeirri vísitölu.

Ef sama útvarpsstöð starfrækir bæði sjónvarps- og hljóðvarpsrásir, þá skal hlutfall það, sem greiðist sem endurgjald til STEFs af tekjum af útvarpsrekstri, miðað við hve hátt hlutfall teknanna stafar frá sjónvarpsrekstri annars vegar og frá hljóðvarpsrekstri hins vegar.

Ef sama útvarpsstöð starfrækir fleiri en eina rás, hvort sem er sjónvarps- eða hljóðvarpsrásir, þá er heimilt að lækka lágmarksendurgjald fyrir hverja rás samkvæmt framansögðu.

Ef útvarpsstöð er ekki rekin í hagnaðarskyni eða um góðgerðarstarfsemi er að ræða, þá er heimilt að lækka lágmarksendurgjald. Á þetta þó ekki við um rekstur skammtímaútvarps heldur gildir þá sérstök verðskrá fyrir skammtímaútvarp.

Ennfremur er heimilt að lækka ofangreind hlutföll og lágmarksfjárhæðir, ef vernduð tónlist er notuð í mjög takmörkuðum mæli.

Í samræmi við 1. mgr. 23. gr. höfundalaga er gert ráð fyrir að gerður verði sérstakur samningur við hverja útvarpsstöð, sem þessi verðskrá tekur til, þar sem m.a. verði samið um greiðsluskilmála og tryggingu fyrir greiðslu endurgjalds á umsömdum gjalddögum.

Láta skal STEFi í té skýrslur um alla tónlist sem flutt er. Skal þar tilgreint það sem nauðsynlegt er til að STEF geti gert umbjóðendum sínum reikningsskil, þ.e. nafn tónverks, höfunda, útsetjara, útgefanda, tímalengd verks og annað eftir nánara samkomulagi. Um þau tónverk, sem flutt eru af plötum, verður ekki krafist frekari upplýsinga en það sem sem fram kemur á sjálfri plötunni. Veita má undanþágur frá þessu ákvæði.

Heimilt er að veita skólum sem reka svæðisbundnar útvarpsstöðvar allt að 25% afslátt frá ofangreindri verðskrá.

Scroll to Top